Yhteystiedot

Mahlun Riistamiehet ry
Rasinkankaantie 91
43220 Mahlu
050 5727010

Uutiset

Vuosikokous pöytäkirja 2020

Mahlun Riistamiehet ry.   Rek.nro:75394                                        Aika:16.3.2020 klo.19.00                                                                                                                                                                                                      Paikka: Saramaja

TALVIKOKOUS 2020                                                  

PÖYTÄKIRJA

 

Läsnäolijat: Paikalla 10 henkilöä                                                                                                                                             (liite 1)

 

                      Kokouksen avaus.

Mahlun Riistamiehet ry:n puheenjohtaja Unto Ahonen avasi kokouksen.

Koronavirusepidemia on valloillaan. Keskiviikkona astuu Suomessa valmiuslaki voimaan, jolloin ei saa kokouksiin osallistua

10 henkeä enempää, koulut suljetaan, liikkumista rajoitetaan ja monta muuta rajoitusta.

                     

1§                 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

                      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Urpo Rasinkangas ja sihteeriksi Marja-Helena Ilvonen.

                      Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jyrki Harju ja Hannu Vilkkilä.

                                                                 

2§                  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.                    

                      Seuran säännöissä mainitaan, että kutsu varsinaiseen seuran kokoukseen on saatettava

                      jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

                      1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

                      2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

                      3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla tai seuran kotisivuilla.

 

                       Kokouskutsu ollut Sampo-lehdessä 4.3.2020 ja kotisivuilla 27.2 alkaen.    (liite 2)

 

                       Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                     

3§                  Hyväksytään työjärjestys

                      Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi                         (liite 3).

                     

4§                  Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta ja

                      päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta                                                                                                                                                    (liite 4)

                      Puheenjohtaja kävi kohdittain läpi toimintakertomuksen.

                      Korjattiin 1-varavouti hirvenmetsästykseen, Unto Ahosen tilalle Eero Mustamäki.

                      Metsästysalue 7931 ha.

 

                      Kaavio saalismääristä 2007-2019 lisätty toimintakertomuksen loppuun

 

                      Saalismäärät ilmoitti 23 jäsentä, kaikkiaan ilmoitti saalis/ei saalista 52 jäsentä

                     Toimintapisteet vuodelta 2019, Markku Rutanen, 680 pistettä, vapaakortti

                     Pienpetopisteet vuodelta 2019, Markku Rutanen, 680 pistettä

                     Varislintupisteet vuodelta 2019, Panu Kivimäki, 345 pistettä, vapaakortti

                     Vapaakortti arvalla: Markku Paananen

 

                      Hyväksyttiin toimintakertomus.

 

                      Jaakko Ilvonen esitteli tilinpäätöksen.

                      Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon.

 

                      Jaakko esitteli vielä menneiden vuosien tuloja eri talkootöistä, miten paljon ne ovat

                      merkinneet seuran taloustilanteeseen. Talkoilla on tullut puolet enemmän 17 vuoden      

                      aikana rahaa, kuin mitä on tullut jäsenmaksuilla.

 

                      Hyväksyttiin yksimielisesti tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.                                       

5§                  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

                      Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

6§                  Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali                                                                

                      Erovuorossa:

                      Mäntymaa Seppo

                      Nuuhkarinen Turkka

                      Leppämäki Antti

 

                      Valittiin hallitukseen yksimielisesti seuraavat henkilöt:                                            

                      Leppämäki Antti                                       

                      Vilkkilä Hannu

                      Harju Timo

                     

7§                  Toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilön vaali alkaneelle toimintavuodelle

                      Valittiin toiminnantarkastajaksi Timo Ålgars ja hänen varahenkilökseen Raimo Mustamäki.

 

8§                  Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta                                                             (liite 5)

 

                      Maanomistajille ja kyläläisille pr tilaisuus, päivämäärä muuttuu korona-tilanteen takia.

 

                      Hirvijahdin aloituskokouspäivämäärä muuttuu myös. Hallitus hoitaa hirvi/peuraluvat ja  

                      kokous pidetään myöhemmin.

 

                      KARHU yhteyshenkilöksi valittiin                      Seppo Mäntymaa

                      ILVES yhteyshenkilöksi valittiin   Markku Rutanen

 

                      Toimintapisteet vapaakortti

                       Pienpetopisteet vapaakortti

                      Varislintupisteet, vapaakortti

                      Vapaakortti arvalla

                      Mikäli sattuu samalle henkilölle, vain yksi vapaakortti jaetaan.

 

                      Pisteytysjärjestelmä, esitys:

                      Riistapeltojen teko                                    1 / h                                    

                      Ruokinta-autom. hoito      1 / h              

                      Haaparuokinta                                        1 / h              

                      Heinäruokinta                                                               1 / h              

                      Pesäpöntön asennus                             5

                      Nuolukivet                                               5 / nuolukivi  

                      Supikoira                                                 10                 

                      Minkki                                                                           15                 

                      Kettu                                                                              20                 

                      Näätä                                                                            10                 

                      Mäyrä                                                                            5                   

                      Varislinnut                                               5                   

                      Talkootyöt                                               1 / h

                      Konetalkootyöt                                       5 / h

                      Hyväksyttiin pisteytysjärjestelmä.

 

                      Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätettiin metsästysammunnan harjoittelusta.

 

                       Riistanhoitoyhdistyksen ampumaradalle tulee myös karhurata. Jos siitä tulee lisämaksu, että jäsenet saavat käydä ampumassa,

                       seura maksaa, samoin kuin se on maksanut hirviradankin.

9§                   Päätetään seuran liittymis- ja hirviseurueen liittymismaksun sekä jäsenmaksun suuruudesta

                      Palkkiot, hallituksen esitys:

                      puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä sihteeri vapautetaan jäsenmaksusta.

                       Jäsenmaksu, esitys: 50 € + metsästäjäliiton jäsenmaksu halukkaille.

                       Jäseneksi liittymismaksu, esitys: 150,00 €.

                       Hirviseurueeseen liittymismaksu, esitys: Päätetään kesäkokouksessa

 

                      Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys:

                      Puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja vapautetaan seuran jäsenmaksusta.

                     Liittymismaksu 150 €

                     Jäsenmaksu 50 € + metsästäjäliiton jäsenmaksu halukkaille.

                    Hirviseurueeseen liittymismaksu päätetään kesäkokouksessa

 

10§              Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio                                     (liite 6)

                     Jaakko Ilvonen esitteli tulo- ja menoarvion.

                    Vahvistettiin vuoden 2020 tulo- ja menoarvion.

                     

11§               Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet yksinkertaisella äänten enemmistöllä

 

                      Aukusti Moilanen, Rantaperäntie 170, Mahlu                                                                                    (liite 7)

 

                      Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi

 

                                                                                                                                 

                      Jere Harju, s. 23.4.2004, Saarijärvi, ollut koejäsen                                           (liite 8)                                                                                                                                                                   

                      Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi

 

                      - Seuran varsinaiseksi jäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka osoittaa

                      vuokrattavaksi seuran metsästyskäyttöön soveltuvan maa-alueen tai hän asuu seuran  

                     toiminta-alueella.

                      - Seuran koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka ei asu tai omista maa-  

                    alueita seuran toiminta-alueella.

                      - Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on

                      päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai

                      hylkäämisestä.

                      - Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Koejäsen ei ole

                      oikeutettu seuran hirvieläinjahdin saaliinjakoon. Muutoin koejäsenellä on samat   

                      oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

 

12§                Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset

                      Ei käsiteltäviä erottamistapauksia.

                     

13§                Valitaan seuran edustajat ja heidän varahenkilönsä piirikokouksiin

                      Suomen Metsästäjäliiton Keski-Suomen piirin vuosikokoukseen, hallitus nimeää henkilön,   

                      kun tiedetään koska kokous on.

                                           

                      Keski-Suomen Kennelpiirin vuosikokous, hallitus nimeää henkilön, kun tiedetään koska              

                      kokous on.

                     

14§                Päätetään Suomen metsästäjäliiton Keski-Suomen piirille, Keski-Suomen kennelpiirille

                      sekä toimialueen riistahoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

                      Riistahoitoyhdistyksen vuosikokous on jo ollut.

                      Ei muita esityksiä.

                     

 

15§                Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa

                      ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

                      Ei esitettyjä asioita.

 

16§                Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

                      Tarjottu puun taimien istutusta. 105000 kpl. 0,12cnt/kpl. Kysellään, lähteekö muita seuroja yhteistyökumppaniksi.

 

                      Ralliasiaa selvitetään vielä, saadaanko vetäjää.

 

                      Näyttelyyn tarvitaan talkooväkeä. Perjantai-iltana kokoamistalkoot.

 

17§                Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.13.

                     

                      Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

                      ___________________________           _________________________

                      puheenjohtaja                     Urpo Rasinkangas                                   sihteeri Marja-Helena Ilvonen

 

 

                      Olemme tänään _____._____.2020 tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen

                      vastaavan kokouksen kulkua

 

 

                      ______________________________     _____________________________

                      pöytäkirjantarkastaja Jyrki Harju                                   pöytäkirjantarkastaja Hannu Vilkkilä